prof dr mehmet görmez

antepli. diyanet işleri yeni başkanı.

prof.dr. mehmet görmez, 1959 yılında gaziantep'te doğdu. ilk öğrenimini nizip'te, orta öğrenimini gaziantep imam hatip lisesinde tamamladı. 1983'te ankara üniversitesi ilahiyat fakültesinde yüksek öğrenime başladı.

bir yandan yüksek öğrenimini sürdüren prof.dr. görmez, diğer yandan önce kırıkkale'de kuran kursu öğreticiliği, ardından ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.

1994'te ''sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu'' adlı teziyle doktorasını bitirdi. sözkonusu doktora çalışması, 1996'da türkiye diyanet vakfı islam araştırmaları birincilik ödülü aldı. 1995-1997 yıllarında ahmet yesevi üniversitesi ilahiyat fakültesinde dersler verdi.

anadolu üniversitesi ilahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev alan prof.dr. görmez, 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere ingiltere'de bulundu. 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001–2003 yıllarında hacettepe üniversitesi eğitim fakültesinde dersler verdi.

prof.dr. görmez, 13 ağustos 2003'te diyanet işleri başkan yardımcılığı görevine atandı. yayınlanmış bir çok eseri bulunan görmez, evli ve üç çocuk babası olup, arapça ve ingilizce biliyor.
kaynak: http://www.haberturk.com/gundem/haber/570512-diyanet-isleri-baskanligina-profdr-mehmet-gormez-atandi
diyanet işleri başkanımız.
işallah gururnan antebi temsil edip başkanlık mahamında heyirli hızmatlar yapar.
antebin dışındahı antep değerlerine hepimiz saap çıkmalıyık.
--
1.11.2010 itibarıynan reyisilği antepliye ve ülkemize heyirli olsun.
babamıñ sınıf ærhadaşıdır gendi..
yeen eyi bir insan..
heyilli olsun deyek..
gururlandık yoorum..
anne tarafımın soyadı görmez, akrabamız mı acaba.. hele bi araştırayım
1 ocak 1959'da nizip-gaziantep'te doğdu. ilköğrenimini nizip'te, orta öğrenimini gaziantep'te tamamladı. 1983'te ankara üniversitesi ilâhiyat fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1987'de yüksek öğrenimini tamamlayarak, ankara üniversitesi ilâhiyat fakültesi temel islâm bilimleri bölümü hadis anabilim dalında yüksek lisansa başladı. kırıkkale ve ankarada diyanet işleri başkanlığına bağlı olarak memuriyet görevlerinde bulundu. 1988'de bir yıl süreyle milli eğitim bakanlığının tahsis ettiği bursla kahire üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990'da "musa carullah bigiyef, hayatı, fikirleri ve eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1990'da başladığı doktora öğrenimini, 1995'te "sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu" adlı teziyle tamamladı. doktora çalışması, 1996'da türkiye diyanet vakfı islâm araştırmaları birincilik ödülü aldı. 1995–1997 yıllarında ahmet yesevi üniversitesi ilâhiyat fakültesinde dersler verdi. anadolu üniversitesi ilâhiyat önlisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997–1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere ingiltere'de bulundu 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da profesör unvanını aldı. 2001–2003 yıllarında hacettepe üniversitesi eğitim fakültesinde dersler verdi. 13.08.2003'tarihinden itibaren diyanet işleri başkan yardımcılığı görevine sürdüren prof. dr. mehmet görmez, 11.11.2010 tarihinde diyanet işleri başkanı olarak atandı. yayınlanmış birçok eseri bulunan prof. dr. mehmet görmez evli ve üç çocuk babası olup arapça ve ingilizce bilmektedir.

yayınlanmış eserleri

sünnet ve hadisin aktüel değeri, kitâbiyât yayınları, ankara 2006.
gazzâli'de sünnet hadis ve yorum, kitâbiyât yayınları, ankara 2006.
sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu, türkiye diyanet vakfı yayınları, ankara ı. baskı 1997, ıı. baskı 2000.
musa carullah bigiyef, türkiye diyanet vakfı yayınları, ankara 1994.
islâm dininin temel kaynakları -sünnet/hadis-, anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi, ilâhiyat önlisans ders kitabı, anadolu üniversitesi yayınları, eskişehir, 1999.

yabancı dilde yayınlanmış kitap

musa carullah bigiyef, (bu eser rusça’ya çevrilip 2003’de basılmıştır.)

yayınlanmış kitap çevirileri

kitâbu's-sünne, (arapça: musa carullah'tan), ankara okulu yayınları, ankara ı. baskı, 1998, ıı. baskı 2000.
sünnet müdafaası ı-ıı, (arapça: muhammed ebû şehbe'den), mehmet emin özafşar ile birlikte, rehber yayınları, ankara 1990.
kur'an-ı kerim Âyet-i kerimelerinin nurları huzurunda hâtun, (musa carullah'tan), kitâbiyât yayınları, ankara ı. baskı 2000, ıı. baskı 2001.
kitâbu'z-zühd, (arapça: imam ahmed b. hanbel'den), mehmet emin özafşar ile birlikte, iz yayıncılık, istanbul 1993, ı-ıı.

bazı makaleleri

"what directed the classic orientalism ınto hadith research", the muslim world, u.s.a, 2006.
"ıslamophobia: new form of anti-semitism", leuven academic querterly, brussels 2005.
"europaische ıntegration und wertewandel" kitapta bölüm yazarlığı, almanya.
"ıslam and the religious other", comparative studies in society and history, usa, 2006.
"işkâliyetu'l-menhec fi fehmi's-sunne ve'l-ahâdis", el-buhus el-islâmiye, amman, 2004.
"hz. peygamber'in bir din tanımı", diyanet ilmi dergi, hz. muhammed özel sayısı, ankara 2003.
"ebû zerr el-gıfârî biyografileri üzerine", islâmiyât, v (2002) sayı:2, ankara 2002.
"klasik oryantalizmi hadis araştırmalarına sevkeden temel faktörler üzerine", islâmiyât, ııı (2000) sayı:1, ankara 2000.
"sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu ve yeni bir metodoloji için atılması gereken adımlar, islâmi araştırmalar, c.x, sayı:1.2.3.
"gazâli felsefesinde varlık mertebeleri bakımından hadislerin anlaşılması ve yorumlanması", aüif dergisi, c.xxxıx, ankara 1999.
"ebu reyye ve kitabı üzerine", (mehmet emin özafşar ile birlikte), islâmi araştırmalar, c.v, sayı:1, ankara 1991.
"er-risâle ve türkçe tercümesi üzerine", islâmi araştırmalar, c.ıı, sayı:8, ankara 1988.
"sünnet üzerine bir kitap ve bir açıkoturum", (çeviri) islâmi araştırmalar, c.v, sayı:2, ankara 1991.
"musa carullah bigiyef'ten tarihçi yazar cemal kutay'a cevap", islâmiyât, ı(1998) sayı:2, ankara 1998.
"fıkhu'l-hadis", türkiye diyanet vakfı islâm ansiklopedisi, c.xıı, istanbul 1995, s.547-549.
"musa carullah bigiyef ve kur'an-ı kerim Âyet-i kerimeleri huzurunda hatun kitabı", islâmi araştırmalar, c.vı, sayı:4, ankara 1993.

uluslararası yayınlanmış bildiriler

"ıslam and the religious other", 17. islâmi işler yüksek konseyi genel konferansı, 17-20 nisan 2005, kahire-mısır.
"mevkıfu'd-devleti'l-osmâniyyeti ve nazratuha'l-mütesâmihat ticâhe müntesebi'l-edyâni's-semâviyyeti ve'l-mezâhibi'l-muhtelifeti", "ed-devletu'l-osmâniyyetu ve't-tesâmuhu'd-dîniyyu", islâm medeniyetinde hoşgörü konferansı, 28 nisan-1 mayıs 2004, kahire-mısır.
"i'tirâfu'l-islâmî bi'l-Âhar", 17. islâmi işler yüksek konseyi genel konferansı, 17-20 nisan 2005, kahire-mısır.
"hadislerde delâlet sorunu", güncel dini meseleler birinci ihtisas toplantısı, 02-06 ekim 2002, diyanet işleri başkanlığı yayınları, ankara 2004.
"religious divirsity", the second meeting of european council of religious leaders (ecrl)/ religious for peace, sarajoevo, bosnia-herzegovina 29 september-1 october 2003.
"the religious affairs directory and puplic order", ministerul culturii si cultelor, bucarest, romanıa, 15-17 junie 2004.
"din, kimlik ve diyanet işleri başkanlığı", vı. avrasya islâm şûrası, istanbul, 2005.
"sesli ve görüntülü dinî yayıncılık açısından diyanet işleri başkanlığı", ı. uluslararası dini yayınlar kongresi, 05-07 kasım 2004-ankara, diyanet işleri başkanlığı yayınları, ankara 2005. 35-38 ve 425.
"türkiye ve avrupa'da çok dinli yaşam -geçmişten günümüze-", konrad adenauer vakfı açılış konferansı, 24-25 kasım 2005 ankara dedeman otel.
"çoğulcu bir toplumda farklı din mensupları arasındaki ilişkiler ve islâm", orta asya'da islâm, uluslararası sempozyumu, türkiye diyanet vakfı oş devlet üniversitesi, oş devlet üniversitesi ilâhiyat fakültesinin 11. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, 20-22 mayıs 2004, kırgızistan.
"islâm tecdid geleneği ve musa carullah bigiyef", ölümünün 50. yılında musa carullah bigiyef, tdv yayınları, ankara 2002, s.123-128.
"musa carullah'ın sünnet anlayışı" ölümünün 50. yılında musa carullah bigiyef, tdv yayınları, ankara 2002, s.97-100.

ulusal yayınlanmış bildiriler

"sünnetin kaynak değerini temellendirme sorunu", (kitapta bölüm), isam, istanbul 2006.
"ahlâk ve hadis", islâm'ın anlaşılmasında sünnetin yeri ve değeri, kutlu doğum sempozyumu, tdv yayınları, ankara 2003.
"hadis ve semantik", günümüzde sünnetin anlaşılması, kur'an araştırmaları vakfı, kurav yayınları, bursa 2005.
"hadis ilmi ve islâmi ilimler", modern dönemde dini ilimlerin temel meseleleri sempozyumu, isam, 16 nisan 2005, istanbul. (yayım aşamasında)
"çağdaş dünyada kadın problemleri ile ilgili dini tartışmalar", güncel dini meseleler istişare toplantısı-ı, 15-18 mayıs 2002 istanbul, diyanet işleri başkanlığı yayınları, ankara 2004.
"hz. peygamber'i örnek almak ve sünnete tabi olmanın anlamı üzerine", türkiye diyanet vakfı yayınları, üçüncü bine girerken islâm sempozyumu, ankara 28-29 nisan 2000.
"eş olarak hz. muhammed", türkiye diyanet vakfı yayınları, ankara 1998
"inanç özgürlüğü ve misyonerlik", türk dünyasında misyonerlik sempozyumu, diyanet işleri başkanlığı ve çanakkale 18 mart üniversitesi ilâhiyat fakültesinin ortaklaşa düzenlediği sempozyum, 15 nisan 2005, çanakkale.
"avrupa birliği sürecinde sosyal hayat ve din", ııı. din şûrası, 20-24 eylül 2004-ankara, diyanet işleri başkanlığı yayınları, ankara 2005.
"şihabuddin mercâni", idil-ural türk aydınları sempozyumu, ahmet yesevi üniversitesi yayınları, ankara, 01 nisan 2000.
"ilim ve devlet adamı olarak bedruddin aynî", türk tarih ve kültüründe gaziantep sempozyumu, 24-25 mayıs 1996.

web: www.mehmetgormez.com

bende çanakça (nizip) köyündendir deyni biliym aam amma mehmet gebel yahut bekir öztekin hocalar daha eyisini bililler.
kendisi benim okul arkadaşım yakinen biliyorum, celal doğanın köylüsü oluyor aynı zamanda, yani çanakcalı...
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort