yesil gurbaa

zeman zeman içinde,halbır saman içinde,deve dellallık ediyken,eşşek hamballık ediyken,sıçan habbaba binmiş şıhıır mıhır berberlik ediyken, bi varmış bi yokmuş, allahın gulu çokmuş.bi padışahıng ay kimi gözel bi gızı varmış.bu gız has b'akcanıng ortasında altın bi köşgün içinde otururmuş.sol yanına döner kergah işlermiş,sağ yanına döner guran ohurmuş.bi zeman cüm'a günneri guşluk vahdı guş ta'asına bi yeşil gurb'aa gelir, ''ey padışah gızı böön süreresing sefayı,sebah çekersing cefayı'' der , gedermiş.gız buna marak etmiye başlamış.günden güne saralıp solmuş.eng sonugda ya'taa düşmüş.sultan hanım gızın bu halını görmüş:
--gızım neng var?sening gibi ma'arıpdan meşra'a gadek bütün memleketlere hökmeden bi padışahın gızı neye marak eder, dey danışmış.gız da:
--amaan ana, ben marak etmeym de kim marak etsing?cüma'a günü sebahleyng gelirseng niye beyle oldomu anglarsın, demiş.
cüma'a günü sebahleyn padışahnan sultan hanım gızlarının evine gelmişler,yeşil gurba'a nın dedeni duymuşlar,onnar da telaşa düşmüşler.padışah bu derde belki bi derman bulurum dey böök vezire danışmış, olmamış;ortancıl vezire danışmış, olmamış.eng sona güccük vezire danışmış. o da ''padışahım,gızın, sen, sultan hanım gezmiye çıharsa'az gız derdini unudur''demiş.padışah atları hazırlatmış, her biri bi köhüylan ata binmiş yannarına bi heybe altın almışlar,melmeket melmeket gezmiye başlamışlar.az getmişler, uz getmişler, dere depe düz getmişler, eng sona bi yiraakdan bi parıltı görmüşler.çok susazmışlar,su buluruk dey atlarınıng o yüze çevirmişler.getmişler,bakmışlar kine su sandıkları yer , bi gümüşden galemış.üçüde addan enmiş.padışah galanıng gapısını yitmiş, açamamış; gapıy gız yidde kimi açılmış.gız hemen içeri çekilmiş, arhasından da gapı hemen tekral gapanmış.padışahnan sultan hanım gapıy nader yiddilerse açamamışlar.gız içerden a'lamaya başlamış.eng sona padışahnan sultan hanım gızlarıynan halallaşmışlar, gızlarını allaha amanat etmişler ,eymim,atlarına binmişler,savışmışlar, getmişler.gız neçe bi vahıt a'alamış, sıkramış.nişlesing?kakmış envey tüllü cennet meyvası olan bi bakcadan geçmiş.bi masamakdan çıkmış.bi de ne görsüng?bi böök gapı üstünde gırk dene dil asılı.gapıları açmış :kimi evde altın kimi evde gümüş,kiminde de yiyecek,geyecek doluymuş.gırhıncı gapıy açmışkine ne görsüng?bi yiit yatıy kine doğan aya ,sen doğma,ben doğuym, dey.gözler görmedik asnannar kimi bi yiit.mersem bu olan uyuz uyhusuna yatmış.gız gendini gördöö kimi bi candan bi cana aşık olur.gırk gün başınıng ucundan ayrılmaz.sineni kişeler.dört geçey arıdır. bi gün galanıng urgundan bi kervan geçiyken gız bezirganbaşıy ç'armış:
--ey bezirganbaşı bi arap yummang mı var,yosa bi gara haleygın mı var?hasını verirsen ver,sa'a onung a'arlığınca altın veriym;demiş.beziganbaşıda gendine bi haleyk vermiş.gız haleygı olanın yaddı odaya eletmiş.başından geçenneri hakiye etmiş.sen şurda dur,şunun sineni kişele de ben şu bakçey bi geziym geliym demiş.bakcıya enmiş.biz haleyga gelek:gız gettikten sona olanıng vahdı temam olmuş,uyhusundan uyanmış.başucunda haleygı gördö kimi:
--is mising,cis mising, senburada ne areyng?der.haleyk da:
--ne isim ne cisim.sening kimi bi adamım.işde beyle gırk gündür başiyng ucundayım,sineni kişeliym,evi barhı arıdiym...dede kimi olannan sarmaş dolaş olullar.bunnar bu haldaykaen gız gelir onnarı bu halda gördöö kimi hemen yüzünü gözünü örter.artı herif gendine namahrem olur.olan haleyga ''bu kim?'' dede kimi haleyk 'hizmeççim'' der.gızın a'azı dili dutulur.bundan sona olannan haleyk avrat gişi olullar.gız da onnarın işini dutar.gel zeman get zeman deyken ,haleygın bigaç dene uşa'a olur.bi gün olan antebe gediciymiş.uşakları,avradıgendinde öte beri isteller.gız heç seslenmez.olan ona da danışır:
--bacım , ne isteysen söle de sa'a a aliym.dede uçun gız bi galemtıraş,bi sabır daşı,bi de bilbil gadahı ister.olan antepde addardan bunnarı alıyken addar:
--gardaşım,bunu kime alıysang onu yalıız goma, der.neyse ,olan galıya gelde kimi herkeşin isdediğni verir;amma gızı bundan sona her dayım kişifler.gız bi gün bakcaya ener.olanda bi gül ağacının ardına saklanır.şindi gız sabır daşıynan bilbil gadahını urguna gor .sona başından geçenneri onnara anadır.gız haneni bitirdiği kimi sabır daşı çatlar,gadeh de gaynar.o vahıt gız elinde galemtıraşı alır:
--yaa,benim derdime siz bile dayanamadı'ız da ben nası dayaniym?
deyerekden gendi gendini vurucuyken olan hemene ulaşır,elinden galemtıraşı alır.gızı yoharı çıharır.işi annadı'ı uçun esgi avradını hemen boşar.
--gırk gatır mı istersing, gır satır mı ?der: avrat da gendine:
--gırk satır çok sevdiğining başına urgasıng,gır gatıra binip esdiri esdiri gezemey miym?
der.olan da gendini çamış gatırıng guyrona bağlar.gatırıng götüne bi yavız gamçı vurur.arabıng her tifde bi dağ başına alır.genner galada avrad gişi olullar.yiller,içeller,hoşça miraza geçeller.
abbisi de dinniyenglering başınga.
ö.a. aksoy, gaziantep ağzı
rahmetli babam türküsünü söylerdi :

yeşil kubağalar öter göllerde, anasız babasız kaldım oy oy gurber ellerde...
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort